2.5 ಎಂಎಂ ಪಿಚ್

2.5 ಎಂಎಂ ಪಿಚ್

Hien ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೀರಿಸಬಹುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

2.5 ಎಂಎಂ ಪಿಚ್